ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ29/09/2565 เวลา 09:18:01
วันที่ใช้ห้อง 01 ต.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายเอกชัย กันอินทร์   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
วาระการประชุม สอบปฏิบัติ วิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (อ.ธนรัตน์)
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ29/09/2565 เวลา 09:16:47
วันที่ใช้ห้อง 01 ต.ค. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวปวีณา หวังแก้ว   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม 01454591
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ11/09/2565 เวลา 18:43:22
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวปวีณา หวังแก้ว   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม 01454591
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 3-501(ห้องประชุมเพชรรัตน์)

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวหันสนา สุดยิ่ง   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยนิสิต ป.โท
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดกลาง 2-501(ห้องประชุมพลอยไพลิน)

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวหันสนา สุดยิ่ง   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยนิสิต ป.โท (นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา)
รายละเอียด

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-503(ห้องประชุมโกเมน)

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวหันสนา สุดยิ่ง   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยนิสิต ป.โท (นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา)
รายละเอียด

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-503(ห้องประชุมโกเมน)

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวหันสนา สุดยิ่ง   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม ประชุมผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 3-201(ห้องประชุมเพทาย)

อนุมัติ27/07/2565 เวลา 12:51:17
วันที่ใช้ห้อง 03 ต.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ต.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเกศกาญจน์ สุทธวงค์   สำหรับแผนก ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วาระการประชุม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 3-601(ห้องประชุมพลอยมณี)

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 03 ต.ค. 65 เวลา 11:00   ถึงวันที่   03 ต.ค. 65 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพรทิพย์ ไหลสุวรรณา   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม เพื่อใช้สอนรายวิชา 01453343 หมู่ 160
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-316

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 03 ต.ค. 65 เวลา 11:00   ถึงวันที่   03 ต.ค. 65 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวหันสนา สุดยิ่ง   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม การเรียนการสอนวิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 53 รายการ