ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-202(ห้องประชุมไพฑูรย์)

อนุมัติ26/11/2564 เวลา 09:02:46
วันที่ใช้ห้อง 29 พ.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ม.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพิทชญา สารภิรมย์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม สอนออนไลน์
รายละเอียด

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-503(ห้องประชุมโกเมน)

อนุมัติ26/11/2564 เวลา 09:03:34
วันที่ใช้ห้อง 29 พ.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ม.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพิทชญา สารภิรมย์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม สอนออนไลน์
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 3-201(ห้องประชุมเพทาย)

อนุมัติ23/11/2564 เวลา 10:37:54
วันที่ใช้ห้อง 01 ธ.ค. 64 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ น.ส.ภัทรกร ศรีวะรมย์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม สอบวินัยนิสิต
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-808(ห้องประชุมบุษราคัม)

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 02 ธ.ค. 64 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ธ.ค. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายภาณุพงศ์ ปิยาพันธ์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม ปรับปรุงห้องประชุม
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-808(ห้องประชุมบุษราคัม)

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 03 ธ.ค. 64 เวลา 09:00   ถึงวันที่   03 ธ.ค. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายภาณุพงศ์ ปิยาพันธ์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม ปรับปรุงห้องประชุม
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-701(ห้องประชุมนิลยา)

อนุมัติ02/12/2564 เวลา 10:06:45
วันที่ใช้ห้อง 07 ธ.ค. 64 เวลา 10:00   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวชุติมน ศรีนวกะตระกูล   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม ประชุมระบบ PDCA
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 3-501(ห้องประชุมเพชรรัตน์)

อนุมัติ08/12/2564 เวลา 09:11:28
วันที่ใช้ห้อง 08 ธ.ค. 64 เวลา 09:30   ถึงวันที่   08 ธ.ค. 64 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นายวรรณโชค เทียนคำ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม ประชุมผู้บริหารพบประชาคม
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 3-201(ห้องประชุมเพทาย)

อนุมัติ08/12/2564 เวลา 13:17:25
วันที่ใช้ห้อง 08 ธ.ค. 64 เวลา 11:00   ถึงวันที่   08 ธ.ค. 64 เวลา 12:45
ผู้ขอใช้ นางสาวเรณู ชาลีรินทร์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม สอบสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วย
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-808(ห้องประชุมบุษราคัม)

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 08 ธ.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   08 ธ.ค. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐานภา ชัยธงรัตน์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม ประชุมพิจารณาการจัดทำเกณฑ์การสรรหาหัวหน้าภาควิชา
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 3-201(ห้องประชุมเพทาย)

อนุมัติ08/12/2564 เวลา 13:17:47
วันที่ใช้ห้อง 08 ธ.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   08 ธ.ค. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเรณู ชาลีรินทร์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม ประชุมกรรมการโครงการหลวงเลอตอ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 13 รายการ