ปฏิทินการใช้ห้อง

มิถุนายน 2567
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24
มีรายการจอง
 
25
มีรายการจอง
 
26
วันสุนทรภู่
มีรายการจอง
 
27
มีรายการจอง
 
28
มีรายการจอง
 
29
30            

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใหญ่

อนุมัติ06/06/2567 เวลา 18:04:58
วันที่ใช้ห้อง 28 มิ.ย. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   28 มิ.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจิตต์ดาภา อาจมุณี   สำหรับแผนก ภาควิชาภูมิศาสตร์
วาระการประชุม รายวิชา 01451451
รายละเอียด

ห้องเรียนอัจฉริยะ

อนุมัติ05/06/2567 เวลา 19:06:36
วันที่ใช้ห้อง 27 มิ.ย. 67 เวลา 14:00   ถึงวันที่   27 มิ.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนันท์นภัส อุดมละมุล   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
วาระการประชุม เพื่อใช้สอนรายวิชา 01459343 หมู่ 155
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใหญ่

อนุมัติ05/06/2567 เวลา 19:06:26
วันที่ใช้ห้อง 27 มิ.ย. 67 เวลา 11:00   ถึงวันที่   27 มิ.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวหัสยา หวงสุวรรณากร   สำหรับแผนก ภาควิชาภูมิศาสตร์
วาระการประชุม รายวิชา 01451352
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ05/06/2567 เวลา 19:05:05
วันที่ใช้ห้อง 26 มิ.ย. 67 เวลา 14:00   ถึงวันที่   26 มิ.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนันท์นภัส อุดมละมุล   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
วาระการประชุม เพื่อใช้สอนรายวิชา 01459341 หมู่ 155
รายละเอียด

ห้องเรียนอัจฉริยะ

อนุมัติ05/06/2567 เวลา 19:06:08
วันที่ใช้ห้อง 26 มิ.ย. 67 เวลา 14:00   ถึงวันที่   26 มิ.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนันท์นภัส อุดมละมุล   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
วาระการประชุม เพื่อใช้สอนรายวิชา 01459432 หมู่ 155
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

อนุมัติ05/06/2567 เวลา 11:05:53
วันที่ใช้ห้อง 26 มิ.ย. 67 เวลา 11:00   ถึงวันที่   26 มิ.ย. 67 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางพรธิดา เจนการศึก   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม บรรยายวิชา 01453475 ม.160
รายละเอียด

ห้องเรียนอัจฉริยะ

อนุมัติ03/06/2567 เวลา 16:29:34
วันที่ใช้ห้อง 26 มิ.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   26 มิ.ย. 67 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกัญญาภัค บุญจันทร์   สำหรับแผนก ภาควิชาประวัติศาสตร์
วาระการประชุม การเรียนการสอน
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใหญ่

อนุมัติ03/06/2567 เวลา 16:29:25
วันที่ใช้ห้อง 25 มิ.ย. 67 เวลา 11:00   ถึงวันที่   25 มิ.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจิตต์ดาภา อาจมุณี   สำหรับแผนก ภาควิชาภูมิศาสตร์
วาระการประชุม รายวิชา 01451353
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใหญ่

อนุมัติ30/05/2567 เวลา 13:02:43
วันที่ใช้ห้อง 24 มิ.ย. 67 เวลา 11:00   ถึงวันที่   24 มิ.ย. 67 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวโสภิญญา คงเพียรธรรม   สำหรับแผนก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วาระการประชุม เพื่อใช้สอนรายวิชาปฏิบัติการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (01460493) หมู่ 165
รายละเอียด

ห้องเรียนอัจฉริยะ

อนุมัติ03/06/2567 เวลา 16:29:15
วันที่ใช้ห้อง 24 มิ.ย. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   24 มิ.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวปวีณา กระตุฤกษ์   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม สอนบรรยายวิชา 01470241-65 สังคมและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ II ม.150 ตลอดเทอมต้น67
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 11 รายการ