ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 1-501(ห้องประชุมทับทิมสยาม)

อนุมัติ12/05/2565 เวลา 13:00:30
วันที่ใช้ห้อง 05 มิ.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 มิ.ย. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเกศกาญจน์ สุทธวงค์   สำหรับแผนก ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วาระการประชุม โครงการโครงการ Reskill & Upskill ประจำปีการศึกษา 2564 หัวข้อ “CEO Vision: ทักษะข้าราชการพันธุ์ใหม่ในกระแสความเปลี่ยนแปลง”
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-808(ห้องประชุมบุษราคัม)

อนุมัติ27/05/2565 เวลา 09:23:50
วันที่ใช้ห้อง 06 มิ.ย. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรสิตา กลางประพันธ์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาฯ
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ01/06/2565 เวลา 19:20:37
วันที่ใช้ห้อง 08 มิ.ย. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   08 มิ.ย. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเรณู ชาลีรินทร์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 3-201(ห้องประชุมเพทาย)

อนุมัติ06/06/2565 เวลา 14:18:04
วันที่ใช้ห้อง 08 มิ.ย. 65 เวลา 10:00   ถึงวันที่   08 มิ.ย. 65 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นายเอกชัย กันอินทร์   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
วาระการประชุม สอนอาจารย์ใหม่ใช้ edufarm ภาควิชาจิตวิทยา
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-808(ห้องประชุมบุษราคัม)

อนุมัติ30/05/2565 เวลา 13:39:36
วันที่ใช้ห้อง 08 มิ.ย. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   08 มิ.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเรณู ชาลีรินทร์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะสังคมศาสตร์
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-808(ห้องประชุมบุษราคัม)

อนุมัติ06/06/2565 เวลา 10:45:39
วันที่ใช้ห้อง 09 มิ.ย. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 มิ.ย. 65 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวชุติมน ศรีนวกะตระกูล   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม ประชุมวิชาการนานาชาติ
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 3-201(ห้องประชุมเพทาย)

อนุมัติ08/06/2565 เวลา 13:51:01
วันที่ใช้ห้อง 09 มิ.ย. 65 เวลา 13:30   ถึงวันที่   09 มิ.ย. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายอัครวินท์ กองสนั่น   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม ประชุมส่ง โครงการปรับปรุงโรงอาหารนิสิต
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ01/06/2565 เวลา 19:20:55
วันที่ใช้ห้อง 10 มิ.ย. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   10 มิ.ย. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเรณู ชาลีรินทร์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม สอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 3-501(ห้องประชุมเพชรรัตน์)

อนุมัติ06/06/2565 เวลา 14:41:34
วันที่ใช้ห้อง 10 มิ.ย. 65 เวลา 10:00   ถึงวันที่   10 มิ.ย. 65 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจิตต์ดาภา อาจมุณี   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสืื่อสารองค์กร
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 1-501(ห้องประชุมทับทิมสยาม)

อนุมัติ19/05/2565 เวลา 11:08:27
วันที่ใช้ห้อง 11 มิ.ย. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   11 มิ.ย. 65 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาวธานี สุวรรณไตรย์   สำหรับแผนก ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วาระการประชุม โครงการ Reskill & Upskill
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 67 รายการ