ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-202(ห้องประชุมไพฑูรย์)

อนุมัติ26/11/2564 เวลา 09:02:46
วันที่ใช้ห้อง 29 พ.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ม.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพิทชญา สารภิรมย์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม สอนออนไลน์
รายละเอียด

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-503(ห้องประชุมโกเมน)

อนุมัติ26/11/2564 เวลา 09:03:34
วันที่ใช้ห้อง 29 พ.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ม.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพิทชญา สารภิรมย์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม สอนออนไลน์
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-808(ห้องประชุมบุษราคัม)

อนุมัติ11/01/2565 เวลา 09:34:36
วันที่ใช้ห้อง 04 ม.ค. 65 เวลา 10:00   ถึงวันที่   04 ม.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายภาณุพงศ์ ปิยาพันธ์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม ติดตั้งจอ
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 1-501(ห้องประชุมทับทิมสยาม)

อนุมัติ20/12/2564 เวลา 11:12:29
วันที่ใช้ห้อง 05 ม.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   05 ม.ค. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวธานี สุวรรณไตรย์   สำหรับแผนก ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วาระการประชุม โครงการอบรมเพิ่มทักษะการสมัครงานหลังสำเร็จการศึกษา
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 1-501(ห้องประชุมทับทิมสยาม)

อนุมัติ04/01/2565 เวลา 13:50:23
วันที่ใช้ห้อง 06 ม.ค. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   06 ม.ค. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวชฎาพร เทาสิงห์   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม โครงการแนะแนวอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา: “(เรียน) จบแล้วไปไหน”
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 1-501(ห้องประชุมทับทิมสยาม)

อนุมัติ23/12/2564 เวลา 13:22:58
วันที่ใช้ห้อง 10 ม.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   10 ม.ค. 65 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวธานี สุวรรณไตรย์   สำหรับแผนก ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วาระการประชุม จัดโครงการแนะแนวอาชีพ
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 3-201(ห้องประชุมเพทาย)

อนุมัติ10/01/2565 เวลา 14:39:53
วันที่ใช้ห้อง 10 ม.ค. 65 เวลา 10:30   ถึงวันที่   10 ม.ค. 65 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นายวรรณโชค เทียนคำ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม ประชุม
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-808(ห้องประชุมบุษราคัม)

อนุมัติ11/01/2565 เวลา 09:34:50
วันที่ใช้ห้อง 11 ม.ค. 65 เวลา 11:00   ถึงวันที่   11 ม.ค. 65 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐานภา ชัยธงรัตน์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม ประชุมผู้บริหาร (รองคณบดี)
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-701(ห้องประชุมนิลยา)

อนุมัติ11/01/2565 เวลา 09:34:23
วันที่ใช้ห้อง 12 ม.ค. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   12 ม.ค. 65 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาวมยุลดา ทาสุรินทร์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-808(ห้องประชุมบุษราคัม)

อนุมัติ06/01/2565 เวลา 16:04:09
วันที่ใช้ห้อง 12 ม.ค. 65 เวลา 12:00   ถึงวันที่   12 ม.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ว่าที่ ร.ต.เกษม พุฒซ้อน   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 22 รายการ