ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-316

อนุมัติ19/07/2565 เวลา 12:07:15
วันที่ใช้ห้อง 01 ส.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ส.ค. 65 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาวหันสนา สุดยิ่ง   สำหรับแผนก โครงการภาคพิเศษตรี/โท
วาระการประชุม สอนวิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
รายละเอียด

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-202(ห้องประชุมไพฑูรย์)

อนุมัติ01/08/2565 เวลา 10:21:13
วันที่ใช้ห้อง 01 ส.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ส.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม คณบดีใช้สอน
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ15/07/2565 เวลา 18:48:07
วันที่ใช้ห้อง 01 ส.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   01 ส.ค. 65 เวลา 10:30
ผู้ขอใช้ นายทรรศนะ ใจชุ่มชื่น   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
วาระการประชุม สอน 01459391
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 3-601(ห้องประชุมพลอยมณี)

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 01 ส.ค. 65 เวลา 11:00   ถึงวันที่   01 ส.ค. 65 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพรทิพย์ ไหลสุวรรณา   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม เพื่อใช้สอนรายวิชา 01453343 หมู่ 160
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ07/07/2565 เวลา 13:00:11
วันที่ใช้ห้อง 01 ส.ค. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 ส.ค. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายภาณุพงศ์ ปิยาพันธ์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม การเรียนการสอน
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 1-501(ห้องประชุมทับทิมสยาม)

อนุมัติ18/07/2565 เวลา 14:29:16
วันที่ใช้ห้อง 01 ส.ค. 65 เวลา 14:00   ถึงวันที่   01 ส.ค. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพรทิพย์ ไหลสุวรรณา   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
วาระการประชุม โครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดกลาง 2-501(ห้องประชุมพลอยไพลิน)

อนุมัติ01/08/2565 เวลา 13:09:06
วันที่ใช้ห้อง 01 ส.ค. 65 เวลา 16:00   ถึงวันที่   01 ส.ค. 65 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเรณู ชาลีรินทร์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการคณะ
วาระการประชุม ซ้อมแอโรบิค สีฟ้า
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

อนุมัติ15/07/2565 เวลา 18:48:22
วันที่ใช้ห้อง 02 ส.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   02 ส.ค. 65 เวลา 10:30
ผู้ขอใช้ นายทรรศนะ ใจชุ่มชื่น   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
วาระการประชุม สอน 01459391
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 3-501(ห้องประชุมเพชรรัตน์)

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 02 ส.ค. 65 เวลา 11:00   ถึงวันที่   02 ส.ค. 65 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางธีราพร ทองปัญญา   สำหรับแผนก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วาระการประชุม เพื่อใช้สอนรายวิชา 01460411 หมู่ 165 เนื่องจากไม่มีห้องเรียนใช้สอนนิสิต
รายละเอียด

ห้องสัมมนาขนาดกลาง 2-501(ห้องประชุมพลอยไพลิน)

อนุมัติ01/07/2565 เวลา 10:12:08
วันที่ใช้ห้อง 02 ส.ค. 65 เวลา 11:00   ถึงวันที่   02 ส.ค. 65 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นายเอกชัย กันอินทร์   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
วาระการประชุม สอนรายวิชา 01459443 ม.1
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 142 รายการ