สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง วันที่ใช้ห้อง ห้องประชุม/วาระการประชุม
อนุมัติREV6508006910 ส.ค. 65 (10:00)
10 ส.ค. 65 (12:00)
ห้องประชุมBขนาดกลาง 3-201(ห้องประชุมเพทาย)
ประชุมการดำเนินงานห้องคอมใหม่
แสดง
อนุมัติREV6508002310 ส.ค. 65 (12:00)
10 ส.ค. 65 (15:00)
ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-202(ห้องประชุมไพฑูรย์)
สอนปริญญาโท วิชา 01454573 ภาคปกติ
แสดง
อนุมัติREV6507001110 ส.ค. 65 (14:00)
10 ส.ค. 65 (17:00)
ห้องสัมมนาขนาดกลาง 2-501(ห้องประชุมพลอยไพลิน)
บรรยายวิชากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
แสดง
รออนุมัติREV6506014910 ส.ค. 65 (14:00)
10 ส.ค. 65 (17:00)
ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 3-601(ห้องประชุมพลอยมณี)
เพื่อใช้สอนรายวิชา 01460101 หมู่ 2
แสดง
อนุมัติREV6508007210 ส.ค. 65 (15:00)
10 ส.ค. 65 (19:00)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602
การเรียนการสอนรายวิชา 01459497
แสดง
อนุมัติREV6508007910 ส.ค. 65 (17:00)
10 ส.ค. 65 (19:00)
ห้องสัมมนาขนาดกลาง 2-501(ห้องประชุมพลอยไพลิน)
กิจกรรมแอโรบิก (ซ้อมแอโรบิก)
แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 6 รายการ