ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-316

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 3 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-316 ***

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 6 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602 ***

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-202(ห้องประชุมไพฑูรย์)

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
29 พ.ย. 64 (08:00)
30 ม.ค. 65 (17:00)
สอนออนไลน์อนุมัติสำนักงานเลขานุการคณะ รายละเอียด

ห้องประชุมAขนาดเล็ก 3-503(ห้องประชุมโกเมน)

จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 5 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
29 พ.ย. 64 (08:00)
30 ม.ค. 65 (17:00)
สอนออนไลน์อนุมัติสำนักงานเลขานุการคณะ รายละเอียด

ห้องประชุมBขนาดกลาง 3-201(ห้องประชุมเพทาย)

จำนวนที่นั่ง 32 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมBขนาดกลาง 3-201(ห้องประชุมเพทาย) ***

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-701(ห้องประชุมนิลยา)

จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 7 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-701(ห้องประชุมนิลยา) ***

ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-808(ห้องประชุมบุษราคัม)

จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 8 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุมBขนาดกลาง 4-808(ห้องประชุมบุษราคัม) ***

ห้องสัมมนาขนาดกลาง 2-501(ห้องประชุมพลอยไพลิน)

จำนวนที่นั่ง 70 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 5 อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องสัมมนาขนาดกลาง 2-501(ห้องประชุมพลอยไพลิน) ***

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 1-501(ห้องประชุมทับทิมสยาม)

จำนวนที่นั่ง 200 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 5 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 1-501(ห้องประชุมทับทิมสยาม) ***

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)

จำนวนที่นั่ง 120 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 4 อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2-404 (ห้องโสตทัศนูปกรณ์) ***

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 3-501(ห้องประชุมเพชรรัตน์)

จำนวนที่นั่ง 100 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 5 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 3-501(ห้องประชุมเพชรรัตน์) ***

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 3-601(ห้องประชุมพลอยมณี)

จำนวนที่นั่ง 128 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 6 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 3-601(ห้องประชุมพลอยมณี) ***

ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 4-901(ห้องประชุมนพเก้า)

จำนวนที่นั่ง 800 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 9 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 4-901(ห้องประชุมนพเก้า) ***